Vedtægter

Tilsynsmyndighed:

Radio- og TV-nævnet

H.C. Andersens Boulevard 2

1553 København V.

 

Bestyrelse:

Formand: Carsten Christensen, Hvide Sande (tilladelseshaver)

Kasserer: Jane Christensen, Skjern

Medlem: Charlotte Mose, Hvide Sande

 

VEDTÆGTER:

FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

Foreningen, der er stiftet den 27.07.1992, har navnet: Foreningen Det Ny Kanal 1. Dens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er at drive den ikke kommercielle lokalradiostation ” Det Ny Kanal 1″.

Radioen skal på tværpolitisk, alsidigt og folkelig grundlag udsende oplysende, informerende, underholdende og kulturelle programmer af lokal, almen interesse
og sikre lokalbefolkningen adgang til at ytre sig i mediet.

Radioens samlede programvirksomhed skal være alsidig, men alsidighedskravet gælder ikke den enkelte udsendelse.

MEDLEMSSKAB

Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, herunder også foreninger, organisationer og erhvervsvirksomheder.
Indmeldelse sker ved betaling af gældende kontingent. Der betales fuldt kontingent uanset indmeldelsestidspunkt.

Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis vedkommende handler imod dens formål på en sådan måde, at det kan skade tilliden til foreningen. Beslutning om
eksklusion træffes af bestyrelsen og meddeles skriftlig til medlemmet. Et hvert tilfælde af eksklusion kan kræves forelagt førstkommende generalforsamling til
endelig afgørelse.

BESTYRELSE

Foreningen ledes af bestyrelse på 3 medlemmer. Valgbare er alene stemmeberettigede, myndige medlemmer af foreningen.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 8 dage efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær, og den fastsætter selv sin forretningsorden.
På den ordinære generalforsamling vælges i lige år 2, i ulige år 1 medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
Formand skal være tilstede.

BESTYRELSENS VIRKSOMHED

Bestyrelsen holder møder efter behov. Bestyrelsen fastlægger radioens organisation og ansætter chef(er), der forestår den daglige ledelse af radioen.
Bestyrelsen udøver efterkritik på udsendelserne i radioen. Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat.
Dispositioner af usædvanlig art eller stor betydning kan kun foretages efter bemyndigelse fra bestyrelsen.

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal, og skal for at være lovlig, annonceres i
radioen senest 14 dage før. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende
punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab og fremlæggelse af budget
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. BESTYRELSE
6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 1. januar. Forslag skal udsendes sammen med
indkaldelsen til generalforsamling.

Hvert medlemsnummer har 1 stemme.

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender, såfremt der må være behov for afstemning, ved simpelt flertal.

Stemmeafgivning sker skriftlig såfremt blot 1 medlem fremsætter ønske herom. Det kan stemmes med een fuldmagt godkendt af dirigenten.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af et bestemt emne.

Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling følger reglerne for ordinær generalforsamling.

Hvis ekstraordinær generalforsamling er krævet af medlemmerne skal indvarsling ske senest 3 uger efter at formanden har modtaget anmodningen herom.

REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Revisorer og suppleant vælges for 1 år ad
gangen. Det reviderede regnskab fremlægges på foreningens kontor 7 dage forud for generalforsamlingen, ligesom det uddeles til de fremmødte ved
generalforsamlingen.

TEGNING OG HÆFTELSE

Bestyrelsen tegnes af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer. Foreningen tegnes endvidere af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og til at betale indgåede forpligtelser.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.
Bestyrelsesmedlemmer kan dog ved kaution overfor 3. mand påtage sig videregående hæftelse.
Medlemmer kan alene miste indbetalt kontingent.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændring eller tilføjelser til vedtægterne kan kun ske ved en generalforsamling.

Der kræves 2/3 af de her repræsenterede stemmer, stemmer for.

OPLØSNING

Opløsning af foreningen kan kun ske ved en generalforsamling, hvor der kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige stemmer for, at opløsning kan finde sted.
Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen eller opnåes den ovennævnte majoritet ikke, kan bestyrelsen inden 1 måned indkalde til en ny
generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Kun medlemmer med mindst 1 års anciennitet har stemmeret ved beslutning om foreningens opløsning.

Den opløsende generalforsamling tager beslutning om fordeling af foreningens aktiver.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 27.07.1992 med senere ændringer.